Referat generalforsamling 2018

 

 

Generalforsamlingen blev holdt kl. 19.30 den 24. januar 2018 på Bavneskolen i Dalby.

Der deltog omkring 60 i mødet.

1.  Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Niels Bjerg som dirigent, og han blev valgt og forestod herefter mødet. NB konstaterede, at mødet var lovligt ifølge foreningens vedtægter/love. Per Madsen og Anne Koefoed blev valgt som stemmetællere, Anne-Marie Bjerg blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Beretningen blev givet af Ole Ejlersen.

Der var et enkelt opklarende spørgsmål til formandens beretning, nemlig vedrørende ønsker om mere udstillingsmateriale med lokalt islæt fra ØBF. Formanden forklarede, at det drejer sig om brochurer, bannere og den slags, som foreningen kan tage med ud på udstillinger, markeder, skoler osv. Materialet skal supplere det, vi kan få fra DBF.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Beretningen om skolebigårdens arbejde blev givet at formanden, Poul Madsen

Der var et enkelt opklarende spørgsmål til Poul Madsen, nemlig vedrørende en tilsyneladende skepsis blandt visse mennesker om honningbiernes nyttevirkning i natursammenhænge – tvivlen går på, om honningbierne er med til at udkonkurrere de vilde bier. F.eks. er der set æbler promoveret med argumentet om, at træerne er bestøvet af vilde bier frem for honningbier. Poul Madsen lovede at tage sagen videre op, så vi kan få tvivlen afklaret.

Beretningen fra overvågningsbigården blev givet af Finn Helbo. Han sagde bl.a.:

  1. ØBF er den 3. største lokale biavlerforening i landet, og vi har 5 overvågningsbistader
  2. Finn Helbo er ØBF’s repræsentant for overvågningsbigården i Danmarks Biavlerforening
  3. Finn Helbo opfordrede medlemmerne til at læse om ordningen med overvågningsbigårde i seneste nummer af Tidsskrift for Biavl eller på DBF’s hjemmeside
  4. Projektet med disse bigårde er vigtigt for alle biavlere, og Finn Helbo opfordrede flere til at melde sig til arbejde med ØBF’s 5 stader. Interesserede kan henvende sig direkte til FH

 

Den samlede beretning fra bestyrelsen blev godkendt af forsamlingen.

 

3. Bestyrelsens planer for det kommende år

Ole Ejlersen fremlagde bestyrelsens planer for det kommende år.

Bestyrelsens planer for det kommende år blev godkendt af forsamlingen.

4. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder kontingentfastsættelse

Kasserer Gert Pedersen fremlagde regnskabet.

Regnskabet udviste et overskud på 4.107,00 kr. og en egenkapital på 151.191,00 kr.

Der var et enkelt spørgsmål til posten ”vand og vandafledning”, som vi ikke tidligere har skullet betale. Ole Ejlersen lovede at tjekke, hvordan det forholder sig. (¤se note) Derefter blev regnskabet godkendt.

Budgettet er på indtægtssiden på 96.250,00kr. og på udgiftssiden på 67.988,00 kr. Budgettet blev godkendt.

Kontingentet er uændret for det kommende år. 

5. Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen foreslog, at der indsættes følgende tekst i vedtægterne som § 6.7:

Formand, næstformand og kasserer tegner individuelt foreningen. Tegningsretten i økonomiske anliggender gælder for beløb under kr. 5.000. Beløb over kr. 5.000 kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

Baggrunden for forslaget er, at der intet står i vedtægterne om tegningsret, og det skaber problemer i forhold til banken, oprettelse af mobile pay osv.

Forslaget blev godkendt.

6. Forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag fra medlemmerne

7. Valg af formand

Ole Ejlersen blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelse samt 1. og 2. suppleant

På valg til bestyrelsen var Jens Adrian, der ønskede genvalg, og Lasse Hagelberg og Marianne Højer Møller, der ikke ønskede genvalg

Bestyrelsen foreslog Brian Åkerlund og Finn Andersen, der begge blev valgt. Jens Adrian blev genvalgt

Suppleanter blev Ellen Brun og Kenneth Guldager

9. Valg af delegerede/valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 5)

 Bestyrelsen beslutter, hvem der skal repræsentere ØBF i DBF.

10. Valg af to revisorer

Der blev valgt to revisorer: Poul Henning Vive og Rasmus Jensen

11. Eventuelt

Ole Ejlersen takkede for ro og orden på generalforsamlingen og for et godt samarbejde i ØBF.

 

Ref. Anne-Marie Bjerg, januar 2018

 

¤note):  Lejekontraktens § 10: Lejer betaler udgifter til vandforbrug efter aflæst forbrug.                Udlejer betaler det faste bidrag på ca. 500 kr. i 2007-priser. Så vi har altid betalt dette…