Østsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Om foreningen > Vedtægter

Vedtægter

 Love

for

Østsjællands Biavlerforening

 

§ 1 Navn

 

Foreningens navn er Østsjællands Biavlerforening

 

§ 2 Formål

 

Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme.

Østsjællands Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

 

§ 3 Medlemskab

 

3.1. Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Undlader et medlem at betale kontingent til den fastsatte tid, betragtes medlemskabet som ophørt. Ved udmeldelser har man ingen krav på foreningens midler.

 

3.2. Der kan tegnes lokale medlemskaber til ØBF:

-        hvis der i den nærmeste familie i forvejen er tegnet et fuldt medlemskab af både DBF samt ØBF eller anden lokalforening,

-        hvis man som kursist følger et begynderkursus i skolebigården, eller

-        hvis man ikke er aktiv biavler, men arbejder for foreningens formål.

 

Lokalt medlemskab giver fuldt medlemskab i lokalforeningen.

Lokalforeningsmedlemmer betaler lokalforeningskontingent.

 

§ 3.3.

Ud over de i punkt 3.2. nævnte lokale medlemskaber kan der efter godkendelse i foreningens bestyrelse tegnes ØBF-medlemskab for andre aktive biavlere.

Herudover kan ØBF-medlemmer tegne familiemedlemskab.

 

ØBF – og Familiemedlemskab giver fuldt medlemskab i lokalforeningen. ØBF-medlemmer betaler ØBF-kontingent.

Familiemedlemmer betaler lokalforeningskontingent.

 

 

§ 4 Eksklusion

 

Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

 

§ 5 Generalforsamling

 

5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

 

5.2. Stemmeret

Hvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.

 

5.3. Indvarsling

Generalforsamlingen indvarsles senest 3 uger før dens afholdelse. Indvarslingen skal ske i ØBF’s lokale blad og/eller i Tidsskrift for Biavl.

5.4. Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

5.5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når ¾ af medlemmerne forlanger det.

 

5.6. Dagsorden

Generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsens planer for det kommende år

4. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder kontingentfastsættelse

5. Bestyrelsens forslag

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelse samt 1. suppleant og 2. suppleant

9. Valg af delegerede/valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 5)

10. Valg af 2 revisorer

11. Eventuelt

 

5.7. Afstemninger

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftligt, blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

 

5.8. Kontakt til Danmarks Biavlerforening

Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Østsjællands Biavlerforening. Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Østsjællands Biavlerforening.

 

5.9. Lovændringer

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

 

5.10. Opløsning

Østsjællands Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Sidste generalforsamling afgør eventuelle midlers placering.

 

 

 

§ 6 Bestyrelsen

 

6.1. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

 

6.2. Valgperioder

Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år, idet 2-3 medlemmer vælges i lige år og 2-3 medlemmer i ulige år.

Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år.

Suppleanters eventuelle indtrædelse i bestyrelsen gælder for resten af det udtrædende medlems valgperiode.

 

6.3. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer, sekretær samt udvalgsrepræsentanter.

 

6.4. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

 

6.5. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møder, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Som hovedregel indbydes formændene for de nedsatte faste udvalg samt 1. suppleanten til at deltage i møderne.

 

6.6. Indvarsling og beslutningsdygtighed

Bestyrelsesmødet indvarsles med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når én mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 


6.7. Tegningsret

 

Formand, næstformand og kasserer tegner individuelt foreningen. Tegningsretten i økonomiske anliggender gælder for beløb under kr. 5.000. Beløb over kr. 5.000 kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.


 

§ 7 Æresmedlem

 

Efter anbefaling af et eller flere medlemmer kan en person, der gennem flere år har ydet en ekstraordinær indsats for Østsjællands Biavlerforening af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem af Østsjællands Biavlerforening.
Udnævnelsen giver livsvarigt kontingentfritagelse til ØBF.
Æresmedlemmet tildeles et diplom og en sølvnål.

 

§ 8 Stævner

 

Ved salg af honning o. lign., som f.eks. Ny honninghøstdag, arrangeret af Østsjællands Biavlerforening benyttes Danmarks Biavlerforenings etikette på honning, med mindre bestyrelsen giver dispensation.

 

§ 9

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. januar 2017.

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Login