Østsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Om foreningen > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

for

Østsjællands Biavlerforening

 

 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Østsjællands Biavlerforening. (ØBF) med hjemsted i Faxe, Stevns og Køge kommuner.

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

 

 

§ 2 Formål og organisation

 

Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme.

Østsjællands Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening (DBF).

 

 

§ 3 Medlemskab

 

§3.1.         Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

 

§3.2          Medlemsskabets gyldighed og deltagelse i foreningens aktiviteter er betinget af rettidig indbetaling af kontingent.

 

§3.3          Ved udmeldelse sker der ingen refusion af kontingent.

 

§3.4          Foreningen har 3 typer medlemskaber:

 

§3.4.1       Fuldt medlemskab.

Her er medlemmet både medlem af ØBF og af DBF.

 

§3.4.2       Passivt medlem.

Her er medlemmet ikke aktiv biavler og har ikke adgang til at benytte ØBF´s faciliteter, men kan deltage i ØBF´s arrangementer, dog uden stemmeret til generalforsamlingen.

 

§3.4.3       Familiemedlem.

Dette medlemskab giver rettigheder som fuldt medlemsskab, men er betinget af et familiemedlems fulde medlemskab på samme adresse.

 

§3.5          Bestyrelsen kan efter indstilling fra et eller flere medlemmer udnævne et medlem, der gennem flere år har ydet en ekstraordinær indsats for ØBF til æresmedlem. Æresmedlemmet får fremadrettet refundering af kontingent til ØBF, men skal individuelt betale kontingent til DBF. Æresmedlemmet tildeles et diplom og en sølvnål.

 

§ 3.6         Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser. Eksklusioner kan indbringes til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling ved simpelt flertal .

 

 

 § 4           Generalforsamling

 

§4.1.         Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes ex. på grund af udefra kommende restriktioner,   kan et flertal i bestyrelsen beslutte at generalforsamlingen udsættes et år ad gangen.

 

§4.2          Generalforsamlingen indvarsles senest 3 uger før dens afholdelse. Indvarslingen skal ske i ØBF’s lokale nyhedsbrev og/eller i Tidsskrift for Biavl.

 

§4.3          Hvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. 

Afstemninger afholdes skriftligt, blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§4.4          Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

§4.5          Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når ¾ af medlemmerne forlanger det.

 

§4.6          Generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsens planer for det kommende år

4. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder

    kontingentfastsættelse.

    Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

5. Bestyrelsens forslag

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelse samt 1. suppleant og 2. suppleant

9. Valg af delegerede/valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 5)

10. Valg af 2 revisorer

11. Eventuelt

 

§4.7          Valgperioder

Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år, idet 3-4 medlemmer vælges i lige år og 3-4 medlemmer i ulige år.

Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år.

Suppleanters eventuelle indtrædelse i bestyrelsen gælder for resten af det udtrædende medlems valgperiode.

 

 

§ 5            Bestyrelsen

 

§5.1          Bestyrelsen består af mindst 7 og højst 9 medlemmer.

 

§5.2          Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand,  kasserer  og sekretær samt fordeler udvalgsposter.

 

 §5.3         Bestyrelsen holder møder, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Som hovedregel indbydes formændene for de nedsatte udvalg, der ikke er medlem af bestyrelsen samt suppleanterne  til at deltage i møderne - dog uden stemmeret.

 

§5.4.         Bestyrelsesmødet indvarsles med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når én mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

§5.5          Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem DBF og ØBF.

Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem DBF og ØBF.

 

§5.6          Formand, næstformand og kasserer tegner individuelt foreningen. Tegningsretten i økonomiske anliggender gælder for beløb under kr. 5.000. Beløb over kr. 5.000 kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

§ 6            Udstillinger m.v.      

 

Ved salg af honning og andre produkter,  hvor  ØBF er repræsenteret, benyttes Danmarks Biavlerforenings etikette på produkter, med mindre bestyrelsen giver dispensation.

 

 

§7             Vedtægtsændringer

 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

 

§8             Opløsning

 

ØBF kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Sidste generalforsamling afgør eventuelle midlers placering.

 

 Således vedtaget på generalforsamlingen 30. januar 2020

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Login